زمزمه میکنم این روزها..

× این روزها زیر لب با خودم این نیایش زیبا از شهید چمران رو زمزمه می کنم.

خدایا 

از تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. سیاهی گناه و فساد و تهمت و دروغ و غیبت، قلب های ما را تیره و تار ننماید.

خدایا

به ما آنقدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم.

خدایا

به من آنقدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم  و در برابر عظمت تو خود را نبینم.

× از کتاب عارفانه ی شهید مصطفی چمران

××.........................

/ 0 نظر / 6 بازدید