volume رو بیار پایین، لطفا!

سوار مترو شدم

جایی پیدا کردم برای نشستن و کتاب رو از کیفم بیرون آوردم

خواستم از این فرصت استفاده کنم و کمی مطالعه کنم

دو سه ایستگاه بعدتر مسافر بغل دستیم پیاده شد و مسافر دیگری کنارم نشست

همین که او نشست صدای بلند موزیکش قشنگ روی اعصابم شروع کرد به رژه رفتن

.

.

.

سکوت و آرامشی که برای چند دقیقه داشتم

همش از بین رفت . . .

/ 1 نظر / 5 بازدید