آغاز

الهی!

زندگانی همه با یاد ِتو

و شادی همه با یافت ِ تو

و جان آن است که در او شناخت ِ تو

/ 0 نظر / 5 بازدید